KSBA/1Cob/174/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1Cob/174/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1713212498 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Haitová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1713212498.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Haitovej a členiek senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a JUDr. Andrey Sedlačkovej, v právnej veci žalobcu: JaNo, s.r.o., Mlýnská 65, č.p. 453, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 469 72 455, proti žalovanému: HYDROVRT a.s., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 743, o zaplatenie 2157,63 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Pezinok č. k. 36Cb/203/2013-39 zo dňa 06.10.2014, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Pezinok č. k. 36Cb/203/2013-39 zo dňa 06.10.2014 z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi do troch dní od právoplatnosti rozsudku peňažnú sumu 2157,63 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 12 % ročne zo sumy 2157,63 eur od 16.03.2007 do zaplatenia. Súd zároveň žalobcovi priznal voči žalovanému náhradu trov súdneho konania vo výške 100 %.

2. V odôvodnení uviedol, že žalobou doručenou súdu dňa 20.02.2009 sa žalobca domáhal proti žalovanému zaplatenia sumy 2157,63 eur s príslušenstvom a náhrady trov konania. Zo zisteného skutkového stavu mal súd preukázané, že sa žalovaný a spoločnosť TOP GARANT s.r.o. po prehlásení, že pohľadávka žalobcu voči žalovanému na sumu 182.895,- CZK bola postúpená na spoločnosť TOP GARANT s.r.o., dohodli na zaplatení pohľadávky žalobcu voči žalovanému v celkovej výške 182.895,- CZK v splátkach, pričom žalovaný písomne uznal svoj záväzok a zaviazal sa tento zaplatiť, teda v zmysle § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka sa predpokladá, že v rozsahu sumy 182.895,- CZK záväzok žalovaného trval.

3. Žalovaný síce uznal záväzok voči tretej osobe, a to spoločnosti TOP GARANT s.r.o., išlo však o pohľadávku, ktorej pôvodným veriteľom bol žalobca, keď postúpenie pohľadávky podľa § 524 Občianskeho zákonníka z veriteľa na spoločnosť TOP GARANT s.r.o. nebolo sporné. Spätným postúpením pohľadávky zo spoločnosti TOP GARANT s.r.o. na žalobcu nedošlo k zmene právneho postavenia postupníka, ktorým je žalobca ako pôvodný veriteľ, a teda účinky uznania záväzku podľa § 323 Obchodného zákonníka ostávajú nezmenené. Žalovaný žiadnym spôsob nepreukázal neexistenciu pohľadávky žalobcu voči žalovanému resp. zánik pohľadávky žalobcu voči žalovanému, preto súd žalovaného zaviazal na zaplatenie žalovanej sumy.

4. Nakoľko sa žalovaný dostal do omeškania so zaplatením peňažného záväzku odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti uvedenom vo výzve zo dňa 12.12.2007 (§ 365 Obchodného zákonníka), súd žalobcovi priznal aj úroky z omeškania, a to v žalovanej výške 14,75 % ročne podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s § 153 ods. 2 O.s.p. 5. O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 151 ods. 7 O.s.p. tak, že plne úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania vyjadrenú percentom.

6. Proti uvedenému rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný prostredníctvom správcu konkurznej podstaty a navrhol rozsudok súdu prvej inštancie zrušiť a konanie prerušiť. Svoje odvolanie odôvodnil dôvodom podľa § 205 ods. 2 písm. a) O.s.p. v spojení s § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. (účinného do 30.06.2016), pričom poukázal na to, že na majetok žalovaného bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Bratislava I, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2014. Napriek tomu, že predmetné konanie malo byť ex lege v zmysle ust. § 47 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii prerušené, súd v ňom vydal rozsudok dňa 06.10.2014, teda v čase, keď už bol na majetok žalovaného vyhlásený konkurz. Správcovi konkurznej podstaty bol predmetný rozsudok doručený až dňa 04.02.2015, pričom správca nedal, a ani nedáva do budúcnosti žiadny návrh na pokračovanie v konaní, na základe ktorého je možné v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. pokračovať v prerušenom konaní.

7. Odvolací súd konštatuje, že konanie na súde prvej inštancie sa viedlo a odvolanie žalovaného bolo podané v rámci účinnosti zákonnej úpravy procesného konania podľa Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb., avšak o odvolaní rozhodoval odvolací súd dňa 30.09.2016, teda po nadobudnutí účinnosti právnej úpravy Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z. z. (ďalej ako „CSP“) a postupoval tak v súlade s § 470 ods. 1 CSP a § 473 CSP, podľa ktorých sa počnúc účinnosťou CSP ruší úprava Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. a aj na konania začaté pred účinnosťou CSP sa počnúc dátumom 01.07.2016 vzťahuje aktuálna procesná úprava CSP.

8. Odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie v medziach dôvodov a v rozsahu odvolania podľa § 379 CSP a § 380 CSP, bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 CSP), a po oboznámení sa s obsahom spisu a dôvodmi odvolania dospel k záveru, že rozsudok súdu prvej inštancie je potrebné zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

9. Z Obchodného vestníka č. 60/2014 odvolací súd zistil, že uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4K/57/2013 zo dňa 20.03.2014 bol na majetok dlžníka HYDROVRT a.s., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 743, vyhlásený konkurz.

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom v čase vyhlásenia konkurzu (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi. Lehoty v týchto konaniach ustanovené alebo určené počas prerušenia týchto konaní neplynú. Na účastníkov konania, ktorí vystupujú na strane úpadcu, prerušenie konania pôsobí, len ak ide o nerozlučné spoločenstvo alebo o vedľajšie účastníctvo.

Podľa § 47 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, v konaniach prerušených podľa odseku 1 možno pokračovať na návrh správcu; správca sa podaním návrhu na pokračovanie v konaní stáva účastníkom konania namiesto úpadcu.

Podľa § 47 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi, možno po vyhlásení konkurzu začať len na návrh správcu, návrhom podaným voči správcovi v súlade s týmto zákonom alebo z podnetu orgánu príslušného na konanie, pričom účastníkom konania namiesto úpadcu je správca.

10. V posudzovanom prípade sa žalobca žalobou doručenou súdu prvej inštancie dňa 20.02.2009 domáha uloženia povinnosti žalovanému zaplatiť mu sumu 2157,63 eur s príslušenstvom. Súd prvej inštancie rozhodol v merite veci rozsudkom zo dňa 06.10.2014 č. k. 36Cb/203/2013-39, pričom uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.03.2014 sp. zn. 4K/57/2013 (teda pred vyhlásením rozsudku v predmetnej veci) bol na majetok dlžníka - žalovaného HYDROVRT a.s. vyhlásený konkurz.

11. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a s poukazom na vyššie citované ustanovenia možno konštatovať, že súd prvej inštancie nesprávne právne posúdil vec tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav veci. Odvolací súd pritom konštatuje, že za daného stavu nie je možné v rámci odvolacieho konania napraviť skutočnosť, že sa súd prvej inštancie nijako nevysporiadal s konkurzom vyhláseným na majetok žalovaného, v dôsledku čoho bolo vydané rozhodnutie, ktoré je v rozpore s citovanými ustanoveniami.

12. So zreteľom na uvedené preto odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie podľa § 389 ods. 1 písm. a) a c) CSP zrušil a podľa § 391 ods. 1 CSP mu vec vrátil na ďalšie konanie s tým, že úlohou súdu prvej inštancie bude aplikovať na predmetný spor zákonné ustanovenia týkajúce sa vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

13. Toto rozhodnutie bolo členmi senátu prijaté pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).