KSBA/1Cob/117/2014


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 11.6.2014

Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1Cob/117/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1213224657 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 07. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Haitová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1213224657.2Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: AD PROPERTY, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO: 43 784 763, zast. OLEXOVA VASILISIN, s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava, IČO: 36 820 059, proti odporcovi: Ballymore EUROVEA, a. s., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 825 600, zast. JUDr. Miroslavom Pekárom, Krížna 44, 821 08 Bratislava, za účasti spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, o návrhu navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia, o náhrade trov odvolacieho a dovolacieho konania vo veci vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 24Cb/152/2013, takto

rozhodol:

Navrhovateľ je povinný zaplatiť odporcovi náhradu trov odvolacieho a dovolacieho konania vo výške 209,67 Eur titulom trov právneho zastúpenia a vo výške 66,- Eur titulom iných trov konania, všetko na účet právneho zástupcu odporcu do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Navrhovateľ je povinný zaplatiť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, náhradu trov dovolacieho konania vo výške 66,- Eur titulom iných trov konania do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

odôvodnenie:

Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 11. 06. 2014 č. k. 1Cob/117/2014-711 rozhodol o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II zo dňa 21. 08. 2013 č. k. 24Cb/152/2013-119 tak, že uznesenie súdu prvého stupňa o zamietnutí návrhu navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia podľa ust. § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil. V tomto rozhodnutí odvolací súd zároveň rozhodol, že o trovách odvolacieho a dovolacieho konania rozhodne samostatným uznesením do 30 dní od právoplatnosti uznesenia s poukazom na ust. § 224 ods. 1, 2 O.s.p. v spojení s ust. § 151 ods. 3 O.s.p.

V dôsledku toho, že na dovolanie (aj) odporcu bolo zrušené predošlé uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 04. 10. 2013 č. k. 1Cob/304/2013-164, ktorým odvolací súd zmenou rozhodnutia súdu prvého stupňa návrhu navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia čiastočne vyhovel, a následne v ďalšom konaní odvolací súd uznesením zo dňa 11. 06. 2014 č. k. 1Cob/117/2014-711 zamietnutie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia potvrdil, a teda odvolaniu navrhovateľa proti uzneseniu súdu prvého stupňa nevyhovel, je potrebné konštatovať, že odporca bol v predmetnom odvolacom konaní, ako aj v dovolacom konaní v plnom rozsahu úspešný, a preto mu odvolací súd podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 224 ods. 1 O.s.p. a ust. § 243c a § 243d veta tretia O.s.p. priznal náhradu trov konania potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti navrhovateľovi, ktorý vo veci úspech nemal. Odporcovi bola priznaná náhrada zaplateného súdneho poplatku za dovolanie vo výške 66,- Eur titulom iných trov konania a náhrada trov právneho zastúpenia, ktoré pozostávajú z odmeny advokáta vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny podľa ust. § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), ktorá je v prípade nemožnosti vyjadrenia hodnoty veci alebo práva v peniazoch jedna trinástina výpočtového základu (60,07 Eur za rok 2013 a 61,87 Eur za rok 2014), a to za 2 úkony právnej služby (prevzatie a príprava, dovolanie zo dňa 21. 11. 2013) podľa § 13a ods. 1 písm. a) a g) vyhlášky a vo výške jednej polovice základnej sadzby tejto tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby (vyjadrenie zo dňa 22. 05. 2014) podľa § 13a ods. 2 písm. b) vyhlášky, t. j. odmena advokáta v celkovej výške 151,07 Eur (2 x 60,07 Eur a 1 x 30,93 Eur), z náhrady hotových výdavkov 2 x 7,81 Eur a 1 x 8,04 Eur (§ 16 ods. 3 vyhlášky), a z náhrady 20 % DPH v sume 34,94 Eur, t. j. trovy právneho zastúpenia v celkovej výške 209,67 Eur, ktorú náhradu súd uložil zaplatiť k rukám právneho zástupcu odporcu v zmysle ust. § 149 ods. 1 O.s.p. Za vyjadrenie zo dňa 22. 05. 2014 patrí odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny podľa § 13a ods. 2 písm. b) vyhlášky, keďže nejde o vyjadrenie týkajúce sa veci samej, za ktoré by podľa § 13a ods. 1 písm. c) vyhlášky patrila odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny, ako odporca tieto trovy vyčíslil. Odvolací súd odporcovi náhradu trov právneho zastúpenia nepriznal za úkon - návrh na odklad vykonateľnosti rozhodnutia zo dňa 20. 02. 2014 podaný na Najvyšší súd SR, nakoľko dovolací súd vo svojom uznesení zo dňa 31. 03. 2014 č. k. 4Obdo/2/2014-679 konštatoval, že dovolanie, ktoré sa týka predbežného opatrenia, nie je v zmysle ust. § 239 ods. 3 O.s.p. prípustné, a teda dovolací súd len skúmal, či v konaní odvolacieho súdu nedošlo k procesnej vade konania v zmysle ust. § 237 O.s.p., pričom v tejto súvislosti je zrejmé, že pred dovolacím súdom taktiež nebolo možné vecne preskúmať návrh odporcu na odklad vykonateľnosti rozhodnutia, a preto odvolací súd tento úkon odporcu nepovažoval za účelne vynaložený.

V dôsledku toho, že na dovolanie (aj) povinnej osoby - spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, bolo zrušené predošlé uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 04. 10. 2013 č. k. 1Cob/304/2013-164, ktorým odvolací súd zmenou rozhodnutia súdu prvého stupňa návrhu navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia čiastočne vyhovel, a následne v ďalšom konaní odvolací súd uznesením zo dňa 11. 06. 2014 č. k. 1Cob/117/2014-711 zamietnutie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia potvrdil, je potrebné konštatovať, že povinná osoba - spoločnosť Slovak Telekom, a. s. bola v predmetnom dovolacom konaní v plnom rozsahu úspešná, a preto jej odvolací súd podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 243c a § 243d veta tretia O.s.p. priznal náhradu trov konania potrebných na účelné bránenie práva proti navrhovateľovi, ktorý vo veci úspech nemal. Povinnej osobe - spoločnosti Slovak Telekom, a. s. bola priznaná náhrada zaplateného súdneho poplatku za dovolanie vo výške 66,- Eur titulom iných trov konania.

Na základe uvedeného a s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 224 ods. 1 O.s.p. a ust. § 243c a § 243d veta tretia O.s.p. odvolací súd o trovách odvolacieho a dovolacieho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.