KSBA/1CoZm/7/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1CoZm/7/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1513237543 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Pekarčíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1513237543.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a členiek senátu JUDr. Andrey Sedlačkovej a JUDr. Miroslavy Janečkovej, v právnej veci navrhovateľa: Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 35 831 154, zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Karadžičova 8, Bratislava proti odporkyni: 1/ Y. L., nar. XX.XX.XXXX, P., 2/ P. W., nar. XX.X.XXXX, Ď.. D. X, X., zast. JUDr. Peter Belica, advokát, Konventná 9, Bratislava, o zaplatenie 4.860,06 eur s príslušenstvom a odmenou 16,20 eur, o odvolaní odporkyni 2/ proti rozsudku Okresného súdu Bratislava V č.k. 1CbZm 451/2014-68 zo dňa 3.11.2015, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava V v Bratislave, č.k. 1CbZm 451/2014-68 zo dňa 3.11.2015 p o t v r d z u j e.

Navrhovateľovi sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zmenkový platobný rozkaz č.k. 1Zm 1079/213-11 zo dňa 9.5.2014 proti odporkyni v 2. rade ponechal v platnosti a súčasne odporkyňu v 2. rade zaviazal povinnosťou zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania. V odôvodnení napadnutého rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že zmenkovým platobným rozkazom č.k. 1Zm 1079/2013-11 zo dňa 9.5.2014 boli odporkyňa 1/, 2/ zaviazané, aby navrhovateľovi spoločne a nerozdielne zaplatili zmenkovú sumu 4.860,06 eur s úrokom 6% ročne od 8.4.2013 do zaplatenia, zmenkovú odmenu 16,20 eur a náhradu trov konania v celkovej výške 721,57 eur. Voči uvedenému zmenkovému platobnému rozkazu podala námietky len odporkyňa 2/ a zmenkový platobný rozkaz žiadala zrušiť z dôvodu, že v zmenke sú chyby, z predložených listín sa javí, že by mala byť avalistom zmenky, aj keď to z návrhu nevyplýva, spochybňuje hodnovernosť podpisu odporkyne 1/ na zmenke, aj oprávnenie osôb konajúcich v mene navrhovateľa, resp. jeho právneho predchodcu, pričom nemá vedomosť o tom, že by takúto zmenku podpisovala 25.6.2006, keď v tom čase ešte nemala bydlisko na adrese Ď.. D. X, X., ktorá je na zmenke uvedená. Súčasne uviedla, že ak je avalista, musela podpisovať aj listiny na zabezpečenie veriteľsko-dlžníckeho vzťahu medzi navrhovateľom alebo jeho predchodcom a odporcom v 1. rade, čoho si nie je vedomá a z návrhu to nevyplýva a nie je si vedomá, že by podpísala a uzavrela listinu o vyplnení a použití bianko zmenky. Tiež zdôraznila, že navrhovateľ alebo jeho predchodca zmenku nadobudol zlomyseľne alebo sa pri nadobúdaní previnil hrubou nedbanlivosťou, resp. konal vedome na škodu dlžníka. Tiež má za to, že ak má byť avalista, nemôže byť zaviazaná solidárne, správne malo byť v zmenkovom platobnom rozkaze uvedené podľa jej názoru, že plnením jedného z odporcov zaniká povinnosť druhého odporcu. Ďalej namietala oprávnenosť prevodu zmenky na navrhovateľa, zmenkovú sumu považovala za nehodnovernú, lebo na zmenke je mena „SKK“ preškrtnutá a dopísaná mena „EUR“, pričom dňa 26.6.2006 nebola v SR mena EUR. Na záver rozporovala sumu a zmenku samotnú, namietala aj výpočet zmenkovej odmeny. Súčasne sa odvolala aj voči výroku o trovách konania. Navrhovateľ žiadal ponechať zmenkový platobný rozkaz v platnosti, keď uviedol, že okrem blanko zmenky podpísali odporkyne aj zmluvu o zmenkovom vyplňovacom práve, ktorej fotokópiu k vyjadreniu pripojil. Námietku týkajúcu sa solidárnosti záväzku označil za bezpredmetnú. Jeho právny predchodca vyhlásil ku dňu 18.2.2013 mimoriadnu splatnosť úveru, k tomuto dňu bola úverová pohľadávka vo výške 4.860,06 eur. Oznámenie o mimoriadnej splatnosti úveru odporkyne prevzali 26.2.2013 a v určenej lehote do 8.3.2013 dlh neuhradili, čím boli podmienky na vyplnenie blanko zmenky, splnené.

Súd prvého stupňa poukázal na ust. § 175 ods. 4 O.s.p., ďalej na ust. čl. I § 75 zmenkového zákona, čl. I § 16 ods. 1 zmenkového zákona, čl. I § 77 ods. 1 zmenkového zákona a vyhodnotil námietky odporkyne v 2. rade za irelevantné z týchto dôvodov.

Navrhovateľ súdu predložil prvopis zmenky a svoje právo preukázal nepretržitým radom indosamentov. Je preto riadnym majiteľom zmenky a podľa čl. I. § 48 ods. 1 zmenkového zákona má právo postihom žiadať zmenkovú sumu, ak zmenka nebola zaplatená, šesťpercentné úroky od splatnosti a odmenu vo výške jednej tretiny percenta zmenkovej sumy.

Pri hodnotení dôvodnosti námietok vychádzal súd predovšetkým z abstraktnosti a nespornosti zmenky ako cenného papiera. Práva a povinnosti zo zmenkových vzťahov sú definované len samotnou zmenkovou listinou a iba od nej sú závislé. Pokiaľ sa majiteľ domáha zaplatenia zmenky a svoj nárok preukáže predložením jej prvopisu, nemá povinnosť dokazovať dôvod, pre ktorý bola zmenka vystavená, ani iné mimozmenkové vzťahy. Platí to aj pre zmenku, ktorá plnila zabezpečovaciu funkciu a ktorá bola pri vydaní neúplná. Zmenkový veriteľ nemá ani podľa § 459 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, povinnosť dôvod zmenky preukázať.

Vzhľadom na to nemôže byť úspešná taká obrana odporkyne v 2. rade proti povinnosti zmenku zaplatiť, ktorá je založená jedine na požiadavke, aby navrhovateľ predložil dôkaz o spôsobe výpočtu zmenkovej sumy, resp. predložil ňou podpísané „listiny na zabezpečenie veriteľsko-dlžníckeho vzťahu medzi navrhovateľom alebo jeho predchodcom a odporcom v 1. rade“.

Ďalšiu časť námietok odporkyňa v 2. rade formulovala len ako jej všeobecné konštatovania, bez uvedenia konkrétnych skutočností, na základe ktorých k takýmto záverom dospela. Ide o tvrdenie, že sú v zmenke chyby (ktoré neoznačila), že sa podpis avalistu nemôže vzťahovať na vytlačené slová v rámikoch (bez uvedenia, aké slová to majú byť), že namieta oprávnenie osôb konajúcich v mene navrhovateľa, resp. jeho právneho predchodcu (neuviedla dôvody a ani úkony, v ktorých mali konať neoprávnene), že navrhovateľ alebo jeho predchodca zmenku nadobudol zlomyseľne alebo sa pri jej nadobúdaní previnil hrubou nedbanlivosťou, resp. konal vedome na škodu dlžníka (bez akýchkoľvek skutkových tvrdení) a tiež, že prevod zmenky na navrhovateľa nebol oprávnený. Takto všeobecne formulované námietky sú v podstate neprejednateľné a na preukázanie ich dôvodnosti ani nebolo možné vykonať akékoľvek dokazovanie.

Rovnako bez bližšieho zdôvodnenia odporkyňa v 2. rade spochybnila hodnovernosť podpisu vystaviteľa na zmenke. Navyše námietka nepravého podpisu patrí k tzv. relatívnym, preto ju bol oprávnený vzniesť len ten dlžník, o ktorého podpis sa jedná, t.j. odporkyňa v 1. rade. V zmysle čl. I. § 7 a § 32 ods. 2 zmenkového zákona by ani prípadný nepravý podpis vystaviteľa nemal vplyv na platnosť zmenkového ručiteľského záväzku odporkyne v 2. rade.

Odporkyňa v 2. rade pravosť svojho podpisu na zmenke nepoprela ani tým, keď namietala, že sa síce z predložených listín javí, že by mala byť avalistom zmenky, ale z návrhu to nevyplýva. Zjavne si nevšimla, že v poslednej vete II. časti návrhu je zmenka identifikovaná nie len jej podstatnými náležitosťami, ale tiež tým, že zaplatenie zmenky je zabezpečené jej zmenečným ručením.

K námietke odporkyne, že nemá vedomosť o tom, že by takúto zmenku podpisovala 25.6.2006 a v tom čase ešte nemala bydlisko na adrese Ď.. D. X, X., je potrebné upozorniť, že pre formálnu platnosť zmenky je rozhodujúce len to, aby obsahovala všetky zákonom vyžadované náležitosti a platnosť nestráca, ani keď údaje nie sú pravdivé. Dátum vystavenia zmenky je nevyhnutná náležitosť, ale zmenkový zákon ako podmienku platnosti zmenkového ručenia nepredpisuje, aby sa ručiteľ na zmenku podpísal jedine v ten deň, ktorý je na zmenke uvedený ako deň vystavenia. Podmienkou vzniku zmenkového ručenia je podľa čl. I § 31 zmenkového zákona len to, aby bolo napísané na zmenku alebo prívesok a aby ho ručiteľ podpísal. Bydlisko ručiteľa je iba vedľajší údaj, ktorý nemá na platnosť záväzku vplyv.

V súvislosti s dátumom vystavenia zmenky odporkyňa namietala aj voči zmenkovej sume 4.860,06 eur, ktorú považovala za nehodnovernú, lebo pôvodná mena „SKK“ bola preškrtnutá a dopísaná mena „EUR“ a dňa 26.6.2006 nebola v SR mena EUR.

Zmenka bola vystavená 26.6.2006 na formulári, na ktorom pri mieste určenom na číselné vyjadrenie sumy bola uvedená mena SKK. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že pôvodne išlo o blanko zmenku a chýbajúce údaje majiteľ doplnil až po zavedení eura v Slovenskej republike, dovtedy nebola na zmenke uvedená žiadna zmenková suma. Na tento prípad sa preto vzťahuje ustanovenie druhej vety (časti pred bodkočiarkou) čl. III. § 9a ods. 2 zmenkového zákona, v zmysle ktorého odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike možno na zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu, vyznačiť zmenu slovenskej meny na eurá.

Z ustanovenia tretej vety čl. III. § 9a ods. 2 zmenkového zákona vyplýva, že ak sa na zmenky, ktoré znejú na slovenskú menu, vyznačí zmena slovenskej meny na eurá, takto vyznačená zmena sa považuje za súčasť pôvodného textu zmenky, a vyznačenie zmeny meny nemá na platnosť zmenky nijaký vplyv.

Odporkyňa v námietkach uviedla, že si nie je vedomá, že by podpísala a uzavrela listinu o vyplnení a použití bianko zmenky. Zo zmluvy o zmenkovom vyplňovacom práve, ktorú súdu predložil navrhovateľ, je zrejmé, že jej účastníčkou bola aj odporkyňa v 2. rade a aj ona podpísaním zmluvy udelila remitentovi právo, aby v blanko zmenke doplnil chýbajúce údaje o zmenkovej sume a dátume splatnosti.

Odporkyňa v 2. rade pri výsluchu na pojednávaní priznala, že zmluvu podpísala, tvrdila ale, že si na ňu ani na zmenku vôbec nepamätala. Jej právny zástupca vzhľadom na to žiadal vykonať dôkaz výsluchom odporkyne v 1. rade ako svedkyne, keďže podľa neho obe zmenku podpísali súčasne. Súd svedkyňu predvolal, ale nakoľko si predvolanie na pošte neprevzala a súd považoval za nehospodárne len kvôli jej vypočutiu pojednávanie znovu odročiť, svoj názor o potrebe vypočuť odporkyňu v 1. rade ako svedkyňu prehodnotil a od vykonania dôkazu nakoniec upustil. Vychádzal z toho, že odporkyňa v 2. rade pravosť svojho podpisu na zmenke a zmluve o zmenkovom vyplňovacom práve nepoprela, preto je nadbytočné vykonávať dokazovanie, ktorého účelom malo byť objasnenie okolností uzavretia zmluvných vzťahov len preto, že si odporkyňa v 2. rade nepamätala, že okrem ručenia za kauzálny záväzok sa zaručila aj za zaplatenie zmenky.

Na žiadosť odporkyne v 2. rade predložil navrhovateľ dôkaz potvrdzujúci, že zmenková suma zodpovedá výške úverovej pohľadávky veriteľa ku dňu vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru. Hodnovernosť dôkazu - oznámenia X. X., Y..X.. z 27.2.2013 o vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru - spochybnil právny zástupca odporkyne tým, že odporkyňa v 2. rade podľa doručenky prevzala oznámenie už 26.2.2013.

Podľa čl. II. ods. 3 zmluvy o zmenkovom vyplňovacom práve bol remitent oprávnený vyplniť v blanko zmenke zmenkovú sumu vo výške pohľadávky ku dňu určenému remitentom v písomnom oznámení o vyhlásení mimoriadnej splatnosti pohľadávky. Navrhovateľ preukázal, že remitent vyhlásil ku dňu 18.2.2013 mimoriadnu splatnosť poskytnutého úveru, ku ktorému dňu predstavovala pohľadávka sumu 4.860,06 eur. Napriek odporkyňou akcentovanej časovej diskrepancii bola zmenková suma doplnená v blanko zmenke v súlade s udeleným oprávnením. Pokiaľ odporkyňa v 2. rade považuje doplnenie blanko zmenky za excesné, bolo jej vecou, aby v zmysle čl. I. § 10 zmenkového zákona nie len tvrdila, ale aj preukázala, v čom sa majiteľ od udeleného oprávnenia odchýlil a ako mala byť zmenka správne vyplnená, pri súčasnom preukázaní, že navrhovateľ zmenku nadobudol zlomyseľne alebo sa pri nadobúdaní previnil hrubou nedbanlivosťou.

Za nesprávny považovala odporkyňa v 2. rade výrok zmenkového platobného rozkazu, ktorým boli obe odporkyne na plnenie zaviazané spoločne a nerozdielne. Súd zhodne s navrhovateľom poukazuje na čl. I. § 47 ods. 1 zmenkového zákona, podľa ktorého všetci, kto zmenku vystavili, prijali, indosovali alebo sa za ňu zaručili, sú zaviazaní majiteľovi rukou spoločnou a nerozdielnou. Na rozdiel od všeobecného ručenia je zmenkový ručiteľ samostatným dlžníkom, ručením nezabezpečuje záväzok avaláta ale zaplatenie zmenky samotnej (čl. I. § 30 ods. 1 zmenkového zákona). Záväzok zmenkového ručiteľa nie je preto akcesorický k záväzku avaláta a solidaritou zmenkových dlžníkov sa vyjadruje toto ich samostatné postavenie vo vzťahu k majiteľovi zmenky.

Zmenkový záväzok je záväzkom nesporným, a keďže v konaní nebolo preukázané, že by z dôvodov uvedených v námietkach nemala odporkyňa v 2. rade povinnosť zmenku zaplatiť, ponechal súd zmenkový platobný rozkaz v platnosti.

O náhrade trov konania súd prvého stupňa rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a v konaní, ktoré nasledovalo po vydaní zmenkového platobného rozkazu navrhovateľovi vznikli trovy právnym zastúpením za dva úkony právnej služby a to písomné vyjadrenia zo dňa 20.4.2015 a 2.11.2015. Ďalej priznal paušálnu náhradu, ktorá prináleží k jednotlivým úkonom právnej pomoci a DPH vo výške 20%.

Proti uvedenému rozsudku sa v zákonom stanovenej lehote odvolala odporkyňa 2/ prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu, pričom uviedla, že skutočnosti uvádzané v odvolaní odporkyne 2/ tieto namietala už v súdnom konaní na súde prvého stupňa, avšak súd na ne neprihliadol a nesprávne ich vyhodnotil. Súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav, pričom namieta aj nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia, ktoré považuje za v rozpore s ust. § 157 ods. 2 O.s.p. V odvolaní uvádza, že v konaní sa preukázalo, že predložené zmenky majú chyby a sú v rozpore s objektívnou skutočnosťou a zmenkovým a šekovým zákonom. Uviedla, že podpis odporkyne 2/ ako avalistu sa nemôže vzťahovať na vytlačené slová v rámikoch, resp. nad riadky nad podpis. Má za to, že majiteľ zmenky ju nadobudol zlomyseľne, resp. sa previnil hrubou nedbanlivosťou pri nadobúdaní zmenky a resp. konal vedome na škodu dlžníka. Žiadne bližšie skutočnosti k tomuto tvrdeniu však odporkyňa v 2. rade neuviedla.

Opätovne zdôrazňuje, že ak je odporca 2/ avalistom nemôže byť zaviazaný solidárne - spoločne a nerozdielne. Má za to, že i samotný návrh je v tejto časti nesprávny a odvolací súd musí na túto vadu skutkovú ako i právnu prihliadať a napadnutý rozsudok zrušiť, resp. zmeniť. Odporca 2/ spochybňuje hodnovernosť podpisu odporcu v 1. rade na predmetnej zmenke, ďalej spochybňuje oprávnenie osôb konajúcich v mene navrhovateľa, resp. jeho právneho predchodcu, ďalej nemá vedomosť, že by takúto zmenku podpisovala dňa 25.6.2006 a poukazuje na nesprávnu adresu uvedenú pri odporcovi 2/, keď v danom čase odporca 2/ mal bydlisko na inej adrese. Uvádza, že odporca 2/ si nie je vedomý, že by v minulosti podpisoval a uzatváral zabezpečovacie zmluvné vzťahy s navrhovateľom. Zo zmenky je zrejmé, že by malo ísť o vyplnenú bianko zmenku. Vôbec si nie je vedomý, že by v minulosti podpisoval a uzatváral s navrhovateľom listiny o vyplnení a použití bianko zmenky. Spochybňuje hodnovernosť podpisu odporcu v 1. rade. Následne opakuje skutočnosti, ktoré už uviedol vyššie. Namieta, že na zmenke je preškrtnutá mena „SKK“ a rukou dopísaná mena „EUR“, čo je v rozpore so zákonom zmenkovým a šekovým. Taktiež spochybňuje aj sumu 4.860,06 eur a má za to, že z uvedeného je zrejmé, že navrhovateľ ako majiteľ zmenky ju nadobudol zlomyseľne resp. sa previnil hrubou nedbanlivosťou resp. konal vedome na škodu dlžníka pri nadobudnutí zmenky. Z týchto dôvodov navrhuje rozhodnutie súdu prvého stupňa zrušiť.

Krajský súd v Bratislave poukazuje na ust. § 471 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. zo dňa 21.5.2015 (Civilný sporový poriadok), podľa ktorého konanie o zmenkovom platobnom rozkaze a šekovom platobnom rozkaze začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov (týmto predpisom je Občiansky súdny poriadok). Zákon č. 160/2015 Z.z. nadobudol účinnosť dňa 1.7.2016.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1 O.s.p., prejednal vec podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania a po oboznámení sa s obsahom spisu a dôvodmi odvolania odporcu 2/ dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné, keď rozsudok súdu prvého stupňa je vecne správny.

Odvolací súd má za to, že súd prvého stupňa dostatočným spôsobom zistil skutkový stav veci a vyvodil z neho i správne právne závery. Odvolací súd v celom rozsahu poukazuje na odôvodnenie rozhodnutia súdu prvého stupňa, ktoré považuje za vecne správne a v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p., pričom na zdôraznenie jeho správnosti uvádza nasledovné. Je potrebné zdôrazniť, že odporkyňa 2/ formulovala svoje námietky len ako všeobecné konštatovania bez uvedenia konkrétnych skutočností, na základe ktorých k takýmto záverom dospela. Jednak sú to tvrdenia napr. že sú v zmenke chyby, ktoré však neoznačila, že sa podpis avalistu nemôže vzťahovať na vytlačené slová v rámikoch bez uvedenia aké slová to majú byť, že namieta oprávnenie osôb konajúcich v mene navrhovateľa, resp. jeho právneho predchodcu, neuviedla dôvody a ani úkony, v ktorých mali konať neoprávnene. Taktiež k otázke zlomyseľnosti nadobudnutia zmenky zaujal súd prvého stupňa stanovisko správne, keď vyhodnotil tieto za irelevantné, keď odporkyňa 2/ neuviedla, v čom konal zlomyseľne pri nadobudnutí zmenky, resp. akou hrubou nedbanlivosťou sa previnil, resp. v čom konal vedome na škode dlžníka. Jej námietky sú príliš všeobecne formulované, v podstate neprejednateľné a na preukázanie ich dôvodnosti ani nebolo možné vykonať akékoľvek dokazovanie. K tejto skutočnosti sa súčasne vyjadril aj súd prvého stupňa. K ďalším námietkam, ktoré uviedla odporkyňa 2/ sa súd prvého stupňa veľmi podrobne vyjadril a uviedol z akých dôvodov považuje námietky odporkyne 2/ za irelevantné.

Vzhľadom k tomu, že odvolanie odporkyne 2/ obsahuje úplne zhodný výpočet veľmi všeobecne a nekonkrétne formulovaných námietok, ktoré sú totožné s námietkami odporkyne 2/ zo dňa 7.7.2014 a vzhľadom k tomu, že odporkyňa 2/ v podanom odvolaní neuviedla žiadne konkrétne skutočnosti a námietky, s ktorými by sa dostatočným spôsobom už nevysporiadal súd prvého stupňa v napadnutom rozhodnutí, odvolací súd má za to, že vyjadrovaním sa k jednotlivým, veľmi všeobecným a nekonkrétnym a neprejadnateľným námietkam v uvedenom odvolaní by došlo len k opakovaniu skutočností, ktoré veľmi podrobne už objasnil súd prvého stupňa v napadnutom rozhodnutí. Odvolací súd sa preto v ďalšom obmedzil len na skonštatovanie správnosti napadnutého rozhodnutia a s poukazom na ust. § 219 ods. 1 a 2 O.s.p. rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ bol v odvolacom konaní plne úspešný vzniklo mu právo na náhradu trov odvolacieho konania, avšak navrhovateľovi žiadne trovy odvolacieho konania nevznikli. Z týchto dôvodov, preto odvolací súd rozhodol tak, že navrhovateľovi sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.

Toto rozhodnutie bolo členmi senátu prijaté pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.