KSBA/11CoP/89/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/89/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1415214559 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Bianka Gelačíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1415214559.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave vo veci starostlivosti súdu o maloletú N. R., narodenú XX.XX.XXXX, zastúpenú Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, dieťa rodičov: matka M. W., bytom K., M. XXXX/XX, zastúpená Weis & Partners s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Bratislava, Ivánska cesta 30/B a otec M. R., bytom K., A. XXX/XX, zastúpený Kubicová, Benkóczki, Baláž - advokáti s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Bratislava, Záhradnícka 68, o nariadenie predbežného opatrenia, na odvolanie matky proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava IV č.k. 13P/355/2015-241 zo dňa 20.01.2016, jednohlasne (pomerom hlasov 3 : 0) takto

rozhodol:

Uznesenie súdu prvého stupňa sa p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa nariadil predbežné opatrenie, ktorým upravil styk otca s maloletou N. nar. XX.XX.XXXX, každý nepárny víkend od piatka od 17.00 hod. do nedele do 19.00 hod. s tým, že otec si maloletú prevezme v mieste bydliska matky maloletej a v uvedený deň a hodinu otec matke maloletú vráti na tom istom mieste. Matke uložil súd prvého stupňa povinnosť maloletú na styk riadne pripraviť. Vo zvyšku súd prvého stupňa návrh otca na nariadenie predbežného opatrenia zamietol.

Súd prvého stupňa mal preukázané, že sú splnené podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, keď medzi rodičmi dochádza k nezhodám, ktoré spočívajú v úprave styku otca s maloletou N.. Rodičia maloletej nežijú v spoločnej domácnosti a maloletá sa nachádza vo faktickej starostlivosti matky. Vzhľadom na protichodné tvrdenia rodičov je podľa názoru súdu prvého stupňa potrebné zasiahnuť do práv účastníkov formou predbežného opatrenia, aby bol do vzájomných vzťahov vnesený určitý režim a pravidelnosť. Súd prvého stupňa zdôraznil, že právo styku rodiča s dieťaťom je špeciálnou zložkou rodičovských práv a povinností vznikajúce v dôsledku reálne existujúcej osobnej starostlivosti druhého rodiča. V prípade úpravy stretávania sa s rodičom, je rozhodujúci vek, vývinové možnosti a potreby, zdravotný stav detí, citové väzby, ako aj skutočnosť, v akej miere a akým spôsobom tento rodič doposiaľ zabezpečoval starostlivosť o maloleté dieťa. Súd prvého stupňa bol toho názoru, že je v záujme maloletej, aby sa s otcom pravidelne stretávala a aby sa ich väzby nepretrhli, čo v súčasnosti môže hroziť. Z uvedených dôvodov preto upravil styk každý nepárny víkend od piatka od 17.00 hod. do nedele do 19.00 hod., ktorú úpravu považuje súd prvého stupňa za dostatočnú na to, aby ostali citové väzby medzi otcom a maloletou zachované a zároveň je tento styk primeraný aj veku maloletej. Súd prvého stupňa konštatoval, že v konaní o návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu súd prvého stupňa vykoná dokazovanie, na základe ktorého bude môcť rozhodnúť o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej.

Proti tomuto rozhodnutiu podala odvolanie matka maloletej. Namietala, že súd prvého stupňa nezistil dostatočne skutkový stav, realizoval len výsluch otca, vychádzal len so skutočností, ktoré sú uvedené návrhu. Tvrdenia, že zamedzuje styk s maloletou sú účelové a nepravdivé, je však v záujme maloletej, aby nebola vystavovaná zo strany otca neprimeranému kriku, výbuchom zlosti, ktoré ťažko znáša, aby nebola vystavovaná citovému vydieraniu a vzbudzovaniu nenávisti a štvaniu proti matke, ktoré pravdepodobne vyplýva z nadmerného užívania liekov otcom. Otec styk úmyselne nedodržiava a tento marí. Cestovaním z K. do K. je maloletá vystavená neprimeranej záťaži. Uviedla, že otec na maloletú prispieva nepravidelne podľa svojho uváženia. Je potrebné preto zabezpečiť aj vyživovaciu povinnosť otca. Žiadala upraviť styk s maloletou každú nepárnu sobotu v roku v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. s tým, že otec si maloletú prevezme a odovzdá v mieste bydliska matky a otcovi bude uložená povinnosť platiť na výživu maloletej sumou 150,- Eur mesačne.

Odvolací súd preskúmal vec podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p., prejednal vec podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je správne a odvolaniu matky nie je možné vyhovieť.

Súd prvého stupňa správne posúdil, že sú dané podmienky na nariadenie predbežného opatrenia, keď medzi rodičmi dochádza k závažným nezhodám, ktoré sa týkajú úpravy styku otca s maloletou. Odvolací súd v posudzovanej veci upozorňuje, že predbežné opatrenie nie je konečným rozhodnutím a jeho nariadením navrhovateľ nenadobúda práva, o ktorých bude rozhodnuté až rozhodnutím vo veci samej. Z charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením súd nemusí zistiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia a pri zisťovaní nemusí byť vždy dodržaný formálny postup stanovený na dokazovanie. Predbežné opatrenie musí vychádzať z pomerov a okolností, ktoré existujú v čase rozhodovania (§ 154 ods. 1 v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p.). Účelom predbežných opatrení v občianskom súdnom konaní je provizórna a dočasná úprava pomerov účastníkov konania s cieľom umožniť ničím nerušené rozhodovanie vo veci samej.

Je potrebné jednoznačne súhlasiť so záverom súdu prvého stupňa, že tvrdenia rodičov sú natoľko protichodné, že je potrebné pomery maloletej dočasne upraviť a vniesť do nich určitý režim a poriadok. Odvolací súd zároveň upozorňuje, že najideálnejším spôsobom úpravy styku rodičov s dieťaťom je dohoda rodičov. Dohoda rodičov vie vystihnúť všetky potreby maloletého dieťaťa a zohľadniť záujem maloletého dieťaťa. Rodičia, aj keď spolu nežijú, sú povinní v záujme maloletého dieťaťa komunikovať. Záujem maloletého dieťaťa je vo veciach starostlivosti o maloleté deti nadradený záujmu jeho rodičov. Z obsahu spisu jednoznačne vyplýva, že pretrvávajúci konflikt medzi rodičmi je potrebné zastaviť autoritatívnym rozhodnutím súdu, ktorým bude upravený styk otca s maloletou. Do pozornosti rodičov odvolací súd dáva skutočnosť, že je potrebné, aby prehodnotili svoje vzájomné postoje a maloletú svojimi konfliktami zbytočne nezaťažovali. Maloletá negatívne tieto konflikty medzi rodičmi vníma a tieto nie sú v jej záujme. Kontakt maloletej s otcom je potrebné zachovať. Čím viac sa matka správa ochranársky voči maloletej, tým nástojčivejšie sa otec domáha styku s maloletou. Odvolací súd však neschvaľuje postoje obidvoch rodičov k maloletej, keď je potrebné realizovať styk s maloletou tak, aby sa maloletá cítila komfortne a styk ju obohacoval a bol v jej záujme. Je preto potrebné, aby otec si nevynucoval styk násilím, keď odvolací súd zdôrazňuje, že ide o právo styku a nie povinnosť. Tiež je potrebné, aby matka ako osoba, ktorá je v sústavnom kontakte s maloletou, maloletú vhodne usmerňovala a na styk ju pripravila. Pokiaľ si rodičia tieto svoje konflikty vyriešia, odvolací súd má za to, že styk otca s maloletou bude na prospech maloletej. Z obsahu spisu nevyplynulo, že by sa otec o maloletú nevedel počas víkendu riadne postarať. Je na rodičoch, aby pri vzájomnom kontakte dodržiavali aspoň elementárne zásady slušnosti a maloletú zbytočne nezaťažovali nevhodným spôsobom. Dobrý rodič umožňuje druhému rodičovi priestor na realizáciu svojich práv a povinností vo vzťahu k dieťaťu, keď rodičia sú pri realizácií práv a povinností rovnoprávni. Za situácie, že matka neustále deklaruje, že nebráni v styku otca s maloletou, odvolací súd má za to, že uvedená úprava styku bude stabilizovať pomery medzi rodičmi a bude v záujme maloletej. Návrhy na vykonanie dokazovania môžu účastníci uplatniť v konaní vo veci samej tak, ako sa uvádza v rozhodnutí súdu prvého stupňa, súd vo veci samej vykoná potrebné dokazovanie a rozhodne. Pokiaľ matka žiadala určiť výživné, odvolací súd k tomu uvádza, že predmetom konania bol návrh na úpravu styku otca s maloletou. Pokiaľ otec výživné neplatí riadne a včas, je potrebné, aby sa matka tohto domáhala samostatným návrhom, resp. svoje námietky uplatnila v konaní vo veci samej. Styk tak, ako ho navrhuje upraviť matka, považuje odvolací súd za nedostatočný na zabezpečenie riadneho kontaktu otca s dieťaťom.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa je správne, odvolací súd ho potvrdil podľa § 219 O.s.p.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.