KSBA/11CoP/430/2015


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 20.9.2016

Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/430/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1714202181 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Bianka Gelačíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1714202181.2Uznesenie Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a členov senátu Mgr. Patrície Železníkovej a Mgr. Aleny Čakváriovej, vo veci starostlivosti súdu o maloletého: K. Q., nar. XX.XX.XXXX, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, so sídlom Moyzesova 2, 902 01 Pezinok, dieťa rodičov: otec - D.. K. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. 7, XXX XX B., matka - E. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XXX/XX, XXX XX Q. P., zastúpená Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, za účasti Krajskej prokuratúry Bratislava, so sídlom Vajnorská 47, 812 56 Bratislava, o návrhu matky na zmenu úpravy styku otca s maloletým, takto

rozhodol:

I. Súd o p r a v u j e záhlavie rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.09.2016, č. k. 11CoP/430/2015-198, tak že dátum narodenia otca maloletého má byť správne uvedený: „D. K. Q., nar. XX.XX.XXXX“.

II. V ostatných častiach sa rozsudok nemení.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Pezinok rozsudkom zo dňa 08.04.2015, č.k. 28P/79/2014-162 zmenil rozsudok Okresného súdu Bratislava III zo dňa 20.05.2008, č.k. 37P/367/2007-105 v časti úpravy styku otca s maloletým, tak že otec má právo stretávať sa s maloletým každý párny týždeň od stredy od 17.00 hod do nedele do 17.00 hod, tento spôsob stretávania sa otca s maloletým sa nepoužije počas školských prázdnin, tak ako je uvedené v rozhodnutí súdu prvej inštancie. Za miesto odovzdávania maloletého určil miesto bydliska preberajúceho rodiča. Matke uložil povinnosť maloletého na stretnutie s otcom riadne pripraviť, otcovi odovzdať spolu s maloletým preukaz zdravotného poistenia a cestovný pas maloletého, ktoré otec po ukončení styku odovzdá matke. Obom rodičom uložil povinnosť vzájomne sa informovať o zdravotnom stave, školských výsledkoch a mieste pobytu maloletého. Žiadnemu z účastníkov konania nepriznal právo na náhradu trov konania.

2. Na odvolanie otca Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo dňa 20.09.2016, č. k. 11CoP/430/2015-198 zmenil rozsudok súdu prvej inštancie v časti úpravy styku počas bežného roka s výnimkou školských prázdnin tak, že otec má právo styku s maloletým každý párny týždeň od stredy 15.00 hod. do pondelka 08.00 hod nasledujúceho týždňa tak, že si otec maloletého preberie a odovzdá v školskom zariadení; každý párny rok od 08.12. od 16.00 hod. do 08.01. 16.00 hod. nasledujúceho roku; každý párny rok počas polročných prázdnin od prvého dňa prázdnin 09.00 hod. do posledného dňa prázdnin 18.00 hod.; každý nepárny rok počas jarných prázdnin od prvého dňa prázdnin 09.00 hod. do posledného dňa prázdnin 18.00 hod.; počas Veľkonočných prázdnin každý párny rok od prvého dňa prázdnin 09.00 hod. do posledného dňa prázdnin 18.00 hod.; počas letných prázdnin každý rok od 01.07. 10.00 hod. do 15.07. do 18.00 hod. a od 01.08. 10.00 hod. do 15.08. 18.00 hod.; počas jesenných prázdnin každý nepárny rok od prvého dňa prázdnin 09.00 hod. do posledného dňa prázdnin 18.00 hod. Za miesto prevzatia a odovzdávania maloletého otcom určil miesto bydliska matky, s výnimkou, úpravy styku počas bežného roka, kedy si otec vyzdvihne a odovzdá v čase určenom v školskom zariadení. Vo zvyšku rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil. Žiadnemu z účastníkov konania nepriznal nárok na náhradu trov konania.

3. Podľa ust. § 2 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „C.m.p.“), na konania podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „C.s.p.“), ak tento zákon neustanovuje inak.

4. Podľa ust. § 224 C.s.p., súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave súd vydá opravné uznesenie, ktoré doručí subjektom konania.

5. S poukazom k tomu, že pri vypracovaní písomného vyhotovenia rozsudku došlo v záhlaví rozhodnutia ku chybe v dátume narodenia otca maloletého, Krajský súd v Bratislave v zmysle zákonných citovaných ustanovení uvedené posúdil ako zrejmú nesprávnosť a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

6. Odvolací súd prijal rozhodnutie jednomyseľne, pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 C.s.p.). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).