KSBA/11CoP/415/2012


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/415/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1612200684 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Štrignerová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1612200684.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľky : O. S., rod. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XX, Z., zastúpená : JUDr. Ľubica Sopková, advokátka, AK, so sídlom Pribinova 3, Malacky, proti odporcovi : R. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XX, Z., zastúpeného : JUDr. František Turák, nar. 19.09.1955, adresa pre doručovanie : P.O.BOX 1, Bratislava, o návrhu na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k deťom narodeným z manželstva - U. S., nar. XX.XX.XXXX a G. S., nar. XX.XX.XXXX, na odvolanie otca proti uzneseniu Okresného súdu Malacky zo dňa 26.04.2012, č.k. 9P 40/2012-10, jednohlasne (pomerom hlasov 3:0), takto

rozhodol:

Uznesenie súdu prvého stupňa v časti, v ktorej bol maloletému U. S., nar. XX.XX.XXXX v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode ustanovený kolízny opatrovník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Malackách, sa z r u š u j e. Vo zvyšnej časti sa uznesenie súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e.

odôvodnenie:

V uznesení súd prvého stupňa podľa ust. § 31 ods. 2 Zákona o rodine ustanovil v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom v Malackách za kolízneho opatrovníka pre maloleté deti S. - U., nar. XX.XX.XXXX a G., nar. XX.XX.XXXX. Proti uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec detí namietajúc, že v rámci osobitných konaní (priestupkového a správneho) je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Malackách voči jeho osobe zaujatý, čo sa prejavilo pri prerokúvaní vecí súvisiacich s výchovou syna U.. Uvedený úrad dehonestuje práva patriace rodičovi, keď sa v decembri 2011 a januári 2012 postavil proti nemu a jeho rodičom v postavení bitkára , čo nie je normálne a ani morálne. Úrad, ktorý bol ustanovený za kolízneho opatrovníka nie je objektívny a nedôveruje mu. Odporca žiadal, aby bol za kolízneho opatrovníka v konaní o rozvod manželstva mal. deťom ustanovený iný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. V následných písomných podaniach zo dňa 10.07.2012 a 12.07.2012 odporca poukázal na to, že U. S. je plnoletý a v rámci konania o rozvod manželstva je potrebné riešiť otázku výkonu rodičovských práv a povinností len k mal. G.. Podľa jeho názoru boli zo strany ustanoveného kolízneho opatrovníka porušené jeho základné ľudské práva tým, že mu nebolo umožnené pred úradom uviesť veci súvisiace so starostlivosťou manželky o obe deti. Dňom vydania napadnutého uznesenia bol syn U. plnoletý, v dôsledku čoho mu nebolo možné ustanoviť kolízneho opatrovníka. Odporca žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie . Kolízny opatrovník v písomnom podaní zo dňa 24.07.2012 oznámil, že s rodinou, v ktorej žije mal. G. S., nar. XX.XX.XXXX úrad pracuje a koná v súlade so zák.č. 305/2005 Z.z. Úrad poskytuje rodičom sociálne poradenstvo a pomoc na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov rozporov záujmov medzi rodičmi dieťaťa využitím vhodných opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele bez rozdielu. Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie odporcu je čiastočne dôvodné. Podľa ust. § 113 ods. 1 zák.č. 99/1963 Zb. v platnom znení (ďalej „ O.s.p.“), s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu práv a pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode. Podľa ust. § 8 ods.1 vety prvej zák.č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej „OZ“), plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Podľa ust. § 122 ods. 2 vety prvej OZ, koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Podľa ust. § 31 ods. 2, 4 zák.č. 36/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej „Zákon o rodine“), žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník„). Na ustanovenie kolízneho opatrovníka sa primerane použijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený. Podľa ust. § 60 cit. zákona, okrem prípadov podľa § 39 ods. 3 a § 57 ods. 4 súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka aj vtedy, ak je to potrebné z iných dôvodov a zároveň je to v záujme maloletého dieťaťa. Súd môže podľa odseku 1 ustanoviť za opatrovníka aj obec. Podľa ust. § 61 cit. zákona, opatrovník je povinný vykonávať svoju funkciu v záujme maloletého dieťaťa. Súd vymedzí rozsah práv a povinností opatrovníka tak, aby bol splnený účel, na ktorý bol opatrovník ustanovený, a aby boli dostatočne chránené záujmy maloletého dieťaťa. Odvolací súd ako prvoradé konštatuje, že súd prvého stupňa postupoval v rozpore s platnou zákonnou úpravou, keď v konaní o rozvod manželstva (s ktorým je zo zákona spojené konanie o úpravu práv a pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode) uznesením zo dňa 26.04.2012, č.k. 9P 40/2012-10 ustanovil kolízneho opatrovníka U. S., nar. XX.XX.XXXX, ktorý dosiahol plnoletosť dňa 25.04.2012. Na základe uvedeného odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa v časti, v ktorej bol maloletému U. S., nar. XX.XX.XXXX v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletým deťom ustanovený kolízny opatrovník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Malackách podľa ust. § 221 ods.1 písm. i/ O.s.p. zrušil, keďže dôvody, pre ktoré bolo uznesenie v zrušenej časti vydané, neexistovali. Súd prvého stupňa správne rozhodol a postupoval v súlade so zákonom, keď v odvolaním napadnutom uznesení ustanovil maloletej G.D. S., nar. XX.XX.XXXX v konaní o rozvod manželstva rodičov (s ktorým je zo zákona spojené konanie o úpravu práv a pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode) pre toto konanie kolízneho opatrovníka, a to orgán sociálnoprávnej ochrany detí, ktorého organizáciu a pôsobnosť upravuje zák.č. 305/2005 Z.z. v platnom znení o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe uvedeného odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v tejto časti podľa § 219 O.s.p. ako vecne a právne správne potvrdil. Odvolací súd neprihliadol na námietky odvolateľa obsiahnuté v odvolaní týkajúce sa jeho výhrad voči postupu kolízneho opatrovníka v iných konaniach (priestupkového a správneho). Z obsahu spisu v danej veci v tomto štádiu konania nevyplýva zaujatosť ustanoveného kolízneho opatrovníka voči odporcovi, keď súdom ustanovený kolízny opatrovník má naviac zákonnú povinnosť postupovať tak, aby boli v predmetnom konaní chránené záujmy maloletého dieťaťa .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.