KSBA/11CoP/356/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/356/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1415213033 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Bianka Gelačíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1415213033.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a členiek senátu Mgr. Patrície Železníkovej a Mgr. Aleny Čakváriovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: A. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, dieťa rodičov: matka - B. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. 7, XXX XX I. a otec - A. B., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom A. XX, XXX XX I., o zníženie výživného, na odvolanie otca proti rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava IV, č.k. 25P/303/2015-93 zo dňa 09.05.2016, takto

rozhodol:

Rozsudok súdu prvej inštancie sa p o t v r d z u j e.

Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie zamietol návrh otca na zníženie výživného na maloletého A., nar. XX.XX.XXXX. Žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.

2. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa § 62 ods. 1, 2, § 75 ods. 1 veta prvá a § 78 ods. 1, Zákona o rodine majúc za preukázané, že naposledy bolo o výživnom na maloletého A. rozhodnuté právoplatne v júli 2014 tak, že otcovi bola zvýšená vyživovacia povinnosť zo sumy XX,XX eur na sumu XXX eur mesačne od 02.10.2012. Súd prvej inštancie konštatoval, že vykonaným dokazovaním nezistil takú zmenu pomerov u otca, ktorá by odôvodňovala zníženie jeho vyživovacej povinnosti, keďže otec je v súčasnosti riadne zamestnaný, dokonca s vyšším príjmom ako v čase posledného rozhodnutia o výživnom a je schopný zo svojho príjmu určené výživné vo výške XXX eur mesačne na maloletého platiť a to aj po zohľadnení jeho ďalšej vyživovacej povinnosti, o ktorej mal odvolací súd vedomosť už v čase rozhodovania o odvolaní voči skoršiemu rozhodnutiu o výživnom. Súd prvej inštancie prihliadol na to, že otec je vyučený v odbore automechanik, je v produktívnom veku, ktorý nemá zdravotné problémy takého charakteru, aby mu bránili pracovať a teda je schopný dosahovať taký príjem, aby si mohol riadne plniť svoju vyživovaciu povinnosť na maloletého A., na ktorého vzhľadom na vek pribudli výdavky súvisiace napríklad s doučovaním, ktoré absolvoval. Súd prvej inštancie považoval určené výživné vo výške XXX eur mesačne za primerané a zodpovedajúce veku a potrebám maloletého, ako aj príjmu otca. O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písmeno a) O.s.p., účinného do 30.06.2016.

3. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie otec maloletého dieťaťa. Poukázal na zásadnú zmenu pomerov na jeho strane z dôvodu, že po dobu 6 mesiacov je nezamestnaný a narodilo sa mu ďalšie dieťa, maloletá A., nar. XX.XX.XXXX, ku ktorej mu vznikla vyživovacia povinnosť. Poukázal na to, že od 09.03.2015 bol zamestnaný a jeho priemerný mesačný príjem činil XXX eur. Konštatoval, že zvýšenie výživného rozsudkom z roku 2004 na sumu XXX eur mesačne bolo navýšené o 141%, čo považuje za neadekvátne. Dal do pozornosti, že v roku 2015 platy stúpli obyvateľom o 2%. Namietal tvrdenia matky o tom, že nechce platiť výživné. Na základe ústnej dohody platil sumu XX eur mesačne do doby, kým nestratil zamestnanie. Počas nezamestnanosti dostával dávku v núdzi vo výške XXX eur . Kým bol zamestnaný, okrem výživného prispieval synovi aj na náklady na dovolenky, dni voľna, oblečenie, stravu a futbalové tréningy. Tiež prispel polovičnou sumou na školu v prírode, školské výlety, iné aktivity a synovi dával vreckové. Namietal nepravdivé tvrdenia matky o jeho životnom štýle a vzniknutom nedoplatku na nájomnom vo výške XXX eur. Namietal, že čerpanie hypotéky matkou nie je dôvodom na zvýšenie výživného, nesúhlasil s výdavkom na doučovanie dieťaťa. Poukázal na vek jeho dcéry ( tri roky), potrebu zabezpečiť jej kúpu postele, skriniek na oblečenie. Uviedol, že s partnerkou býva v 2-izbovom byte, musia prerobiť byt a zabezpečiť dcére svoje miesto, keďže rastie a vyvíja sa a jej požiadavky sa zvyšujú. Ide o nákup vecí dočasného charakteru. Namietal, že nemá dostatočný príjem, oblečenie dostáva darom, kupuje nosené veci cez inzerát alebo od mamičiek z blízkeho okolia. Poukázal na to, že jeho dcéra je od februára 2016 vážne chorá, mali zvýšené výdavky na liečbu a zároveň menili lekárku z dôvodu nesprávnej diagnostiky. Maloletú A. neprijali do materskej škôlky, jeho partnerka sa preto nemôže vrátiť do práce, kde jej držia miesto počas rodičovskej dovolenky a tiež nebude dostávať rodičovský príspevok vo výške XXX eur mesačne. Namietal, že od posledného rozhodnutia o výživnom došlo ku zmene, nakoľko nežije s matkou, ale s partnerkou a dcérou. Žiadal zmenu rozhodnutia súdu prvej inštancie. K odvolaniu pripojil rozhodnutia piatich materských škôl v Bratislave o neprijatí A. B. na predprimárne vzdelávanie z dôvodu nedostatku miesta v MŠ (rozhodnutia z mája a júna 2016) a pokladničné bločky z nákupov tovaru.

4. Matka vo vyjadrení k odvolaniu žiadala ponechať určenú výšku výživného na maloletého. Poukázala na ukončenie povinnej školskej dochádzky a nástup dieťaťa od 01.09.2016 na strednú školu, čím dochádza k podstatnej zmene pomerov a zvýšeniu výdavkov na dieťa. SPEŠ je škola náročná na výuku matematiky a fyziky, aby dieťa dosahovalo lepšie výsledky, bude pokračovať v doučovaní. Poukázala na to, že zvýšenie výživného od roku 2003 do roku 2013 bolo vo výške o X,XX eur na jeden rok. Dieťa rástlo, narastali aj jeho potreby a výdavky. Nesúhlasila s tvrdením otca o príspevkoch na maloletého, pretože ich poskytoval len do augusta 2012. Kým prispieval nad rámec výživného, nemala dôvod žiadať o jeho zvýšenie. Od roku 2013 otec platí len výživné na syna. Spochybnila tvrdenie otca o čerpaní hypotéky, keďže hypotéku si mohla zobrať vzhľadom na príjem. Bývanie pre seba a dieťa musela zabezpečiť, pretože bývali u jej rodičov a jej otec vážne ochorel. Osamostatnenie má vplyv aj na správny vývoj dieťaťa, maloletý má samostatnú izbu, priestor na učenie a svoje záľuby. Zabezpečila mu týmto domov. Uviedla, že háji záujmy syna, pracuje, aby dieťaťu poskytla normálny bežný život. Dala do pozornosti, že otec v odvolaní spomína len dcéru A.. Mal by sa podieľať aj na zabezpečení potrieb A.. Ak otec chcel plniť vyživovaciu povinnosť na syna, nevznikali by mu dlhy. Zníženie výživného nie je v prospech maloletého, keďže výdavky na dieťa vzrastajú.

5. Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

6. Odvolací súd preskúmal rozhodnutie súdu prvej inštancie podľa § 65 zák. č. 161/15 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej C.m.p.), v ktorej nie je viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania, bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § §385 ods. 1, § 378 ods. 1, § 219 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej C.s.p.), s verejným vyhlásením rozhodnutia podľa § 219 ods. 3 C.s.p., a dospel k záveru, že odvolaniu otca maloletého dieťaťa nie je možné vyhovieť.

7. Súd prvej inštancie vo veci vykonal potrebné dokazovanie, vec správne, právne posúdil a vyvodil z nej aj správny právny záver. V odvolaní neboli uvedené žiadne skutočnosti, ktoré by mali za následok zmenu rozhodnutia súdu prvej inštancie.

8. Podľa § 470 ods. 1 C.s.p., ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

9. Podľa § 395 ods. 1 C.m.p. ak § 396 C.m.p. neustanovuje inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.

10. Odvolací súd ako prvoradé konštatuje, že v prejednávanej veci súd prvej inštancie podľa príslušných ustanovení Zákona o rodine a Občianskeho súdneho poriadku platného do 30.06.2016 zamietol návrh otca na zníženie výživného na maloletého A. 11. Súd prvej inštancie vo veci zistil riadne skutkový stav, vyvodil z neho správny právny záver a svoje rozhodnutie aj riadne zdôvodnil. V odvolaní otca neboli uvedené žiadne skutočnosti, ktoré by mali za následok zmenu rozhodnutia súdu prvej inštancie. So všetkými skutočnosťami, ktoré tvrdil otec sa súd prvej inštancie riadne vyporiadal. Podmienkou pre zmenu rozhodnutia o vyživovacej povinnosti je zmena pomerov. Zníženie výživného nie je nikdy na prospech maloletého dieťaťa, pretože potreby dieťaťa neustále rastú. Odvolací súd zdôrazňuje, že pod odôvodnenými potrebami maloletého dieťaťa treba rozumieť zabezpečenie všetkých potrieb týkajúcich sa bývania, stravovania, zdravotnej starostlivosti, školských a mimoškolských aktivít, ako aj mimoriadnych výdavkov. Uvedenú sumu je možné vyčísliť len orientačne, avšak nárast potrieb dieťaťa a výdavkov na jeho zabezpečenie je nesporná, keď o zmene výživného jeho zvýšením, bolo naposledy rozhodnuté v roku 2013 (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v júli 2014), pričom aktuálne maloletý študuje na strednej škole s čím súvisia zvýšené náklady a výdavky. Súčasne je potrebné prihliadať na podiel matky na výžive maloletého dieťaťa, ktorý je treba vidieť aj v jej celodennej starostlivosti o maloletého a tiež jej finančným podielom, ktorý zvyčajne u matiek maloletých detí nie je limitovaný a je určený aktuálnymi potrebami maloletých detí. Otec maloletého dieťaťa si musí uvedomiť, že je rodičom, ide o zodpovednosť, ktorá ho sprevádza celý život a preto je nevyhnutné, aby sa správal tak, aby si plnil svoje záväzky a povinnosti. Otec sa nemôže spoliehať na zabezpečovanie väčšiny potrieb maloletého matkou, ktorá naviac zabezpečovala osobnú starostlivosť o dieťa. Súd prvej inštancie správne posúdil zmenu pomerov na strane dieťaťa, jeho vek a tomu zodpovedajúcu výšku bežných denných nákladov na zabezpečenie jeho potrieb. Tiež správne posúdil a vyhodnotil zmenu pomerov na strane oboch rodičov, keď u otca konštatoval zvýšenie príjmu. Na odvolacie námietky otca vzťahujúce sa k pribudnutiu jeho ďalšej vyživovacej povinnosti k maloletej A., odvolací súd neprihliada s poukazom na to, že táto skutočnosť, teda pribudnutie ďalšie vyživovacej povinnosti, bola zohľadnená už v predchádzajúcom rozhodnutí súdu (rozsudok Krajského súdu v Bratislave č.k. 11CoP/575/2013-156). Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvej inštancie, že otec má možnosti (zdravotný stav a ukončený profesný odbor) zabezpečiť si príjem, z ktorého dokáže uspokojiť potreby svoje aj svojich maloletých detí. Tiež je neopodstatnená námietka otca súvisiaca s čerpaním hypotéky matky, ktorá zabezpečila bývanie pre seba a dieťa. Taktiež nie je dôvodný argument o zmene pomerov vzniknutej zmenou osôb, s ktorými žije otec v spoločnej domácnosti. Skutočnosť, že otec si založil novú rodinu nie je dôvodom na zníženie výživného na dieťa zo sumy XXX eur mesačne, ktoré je vo veku takmer 16 rokov a na ktorého výdavky nepochybne vzrástli.

12. Odvolací súd sa stotožňuje s rozhodnutím súdu prvej inštancie a dôvodmi v ňom uvedenými podľa § 387 ods. 2 C.s.p.

13. Rozhodnutie súdu prvej inštancie je správne, odvolací súd ho potvrdil podľa § 387 ods. 1 C.s.p..

14. O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 58 C.m.p. v spojení s ust. § 52 C. m.p..

15. Odvolací súd prijal rozhodnutie jednomyseľne, pomerom hlasov 3 : 0. P

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 C.s.p.). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 Cs.p.).