KSBA/10Sd/20/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 10Sd/20/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013201017 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beata Jurgošová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1013201017.7ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave sudkyňou JUDr. Beátou Jurgošovou v právnej veci navrhovateľky: V. M., bytom Z. G. X, K., zastúpenej: Mgr. Marek Turoček, advokát, Trnavská cesta 50, Bratislava proti odporkyni: Sociálna poisťovňa ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

rozhodol:

Súd rozhodnutie odporkyne číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 8.1.2016 potvrdzuje.

Odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľke náhradu trov konania v sume 363,25 eur k rukám právneho zástupcu navrhovateľky do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

odôvodnenie:

Rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 24.1.2013 odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 8. januára 2013. Rozhodla tak s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Bratislava zo dňa 8. januára 2013 navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je u navrhovateľky 35 %.

Rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 2.5.2016 podľa § 112 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov odporkyňa zrušila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie, číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 24. januára 2013 o zamietnutí žiadosti o priznanie invalidného dôchodku a súčasne vyhovela v celom rozsahu opravnému prostriedku navrhovateľky s odôvodnením, že zdravotný stav navrhovateľky bol opätovne posúdený a podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia navrhovateľka bola uznaná za invalidnú podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola stanovená na 85 % s dátumom vzniku invalidity od 12. augusta 2015.

Rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 8.1.2016 odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľke od 12. augusta 2015 invalidný dôchodok v sume 198,50 eur mesačne. Podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a §1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 283/2015 Z.z., ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty, odporkyni od 1.1.2016 zvýšila invalidný dôchodok na sumu 200,20 eur mesačne. Rozhodla tak s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne ústredie, Bratislava zo dňa 7. decembra 2015 navrhovateľka je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z.. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky je 85%. Navrhovateľka návrhom zo dňa 6.3.2013 žiadala preskúmať rozhodnutie odporkyne číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 24.1. 2013 a poukázala na zlý zdravotný stav a žiadala o jeho opätovné posúdenie.

Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 24.1.2013 podľa § 250l a nasl. O.s.p..

Krajský súd vykonal dokazovanie posudkom posudkového lekára Sociálnej poisťovne pobočky Bratislava zo dňa 8.1.2013, posudkom posudkového lekára Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava zo dňa 22.5.2013, posudkom posudkového lekára Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava zo dňa 1.7.2014, posudkom posudkového lekára Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava zo dňa 16.7.2015 a 7.12.2015 a oboznámil sa s posudkovým spisom odporkyne a zistil tento skutkový stav.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona. č. 439/2004 Z.z. poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 2 cit. zákona dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 cit. zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 cit. zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 6 cit. zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 cit. zákona jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 cit. zákona mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Hodnotenie miery zhoršenie zdravotného stavu vyžaduje odborné lekárske znalosti a vo veciach dôchodkového poistenia je podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zverená posudkovému lekárovi sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkovému lekárovi sociálneho poistenia ústredia (153 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z.). Podľa § 73 ods. 2 cit. zákona suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70%, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 63 ods. 1 cit. zákona priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, ak tento zákon neustanovuje inak. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa získané dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky, ak tento zákon neustanovuje inak. Obdobie dôchodkového poistenia sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Podľa § 82 ods. 2 cit. zákona dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa odseku 1. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania.

Po podaní žiadosti o invalidný dôchodok bol zdravotný stav a pracovná schopnosť navrhovateľky preskúmaná posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočka Bratislava, ktorý v posudku zo dňa 8.1.2013 uviedol, že v doložených lekárskych nálezoch nie je jednoznačne diagnostikované ochorenie, ktorého stupeň by odôvodňoval zvýšenie percentuálnej miery. Výsledná MPSVZČ je 35 %. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky sú degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, s miernym funkčným postihnutím (kapitola XV, oddiel E, pol. 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení), kde mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovil na 35%. Pre iné zdravotné postihnutia 0 %.

Posudkový lekár Sociálnej poisťovne pobočka Bratislava v posudku zo dňa 22.5.2013 uviedol, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú bolesti chrbtice - dorzalgie, najmä driekového segmentu, s miernym funkčným postihnutím, s prejavmi nervového a svalového dráždenia, so slabosťou svalového korzetu chrbta, tieto bolesti nevykazujú klinický korelát s degeneratívnymi zmenami na chrbtici primeranými jej veku. Zostatkový neurologický nález nevykazuje nepriaznivé reziduálne funkčné postihnutie končatín a chrbtice s motorickým deficitom, nie sú rozvinuté obrny DK ani úbytok svalovej hmoty, únik moču nezdokladovaný, únik stolice len podľa anamnestických údajov navrhovateľky. V marci bola prijatá na gynekologickú kliniku na rekonštrukčnú operáciu genitálu a análneho zvierača, nakoľko koncom roka 1995 bola znásilnená - ruptúra pošvy, hrádze a konečníkového zvierača. Navrhovateľka bola prijatá na chirurgickú kliniku pre otras mozgu a možnú fisúru lebky, ktorá sa nepotvrdila, bola nadránom v jeden deň napadnutá neznámymi útočníkmi. Všetky sekundárne ochorenia sú posudkovo nezávažné, vykazujú len ľahký stupeň. Závraty hlavy, na ktoré navrhovateľka trpí sú zmiešaného charakteru - cievna a vertebrogénna etiológia. Chronická žilová nedostatočnosť na DK a kŕčové žily sú klinicky hluché. Choroba vysokého krvného tlaku nie je vyklasifikovaná, nie sú zdokladované žiadne orgánové komplikácie. Denzitometrické vyšetrenie z decembra 2012 nepotvrdilo osteoporózu. Chronický tráviaci syndróm, artróza bedrových kĺbov I. stupňa, ploché nohy, sú posudkovo bezvýznamné. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú choroby podporného a pohybového aparátu, dorzopatia, deformujúca dorzopatia a spondylopatia, degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s miernym funkčným postihnutím, s prejavmi nervového a svalového dráždenia, slabosť svalového korzetu, obmedzenie pohybu v postihnutom úseku, M54 (kapitola XV, oddiel E, položka 3b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách je 35%.

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava v posudku zo dňa 1.7.2014 a 16.7.2015 uviedli, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľky sú choroby podporného a pohybového aparátu, dorzopatia, deformujúca dorzopatia a spondylopatia, degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s miernym funkčným postihnutím, s prejavmi nervového a svalového dráždenia, slabosť svalového korzetu, obmedzenie pohybu v postihnutom úseku, M54 (kapitola XV, oddiel E, položka 3.b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách stanovili na 35%.

Posudkový lekár Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava v posudku zo dňa 7.12.2015 uviedol, že v rámci konania o opravnom prostriedku, bol vyhodnotený novodoložený odborný lekársky nález navrhovateľky o invalidný dôchodok. Navrhovateľka doložila ambulantný nález z kolonoskopie (zobrazovacieho vyšetrenia hrubého čreva pomocou optickej sondy) v celkovej anestéze zo dňa 12.8.2015. Po tomto vyšetrení sa nenašlo žiadne ochorenie hrubého čreva, ale uvoľnený zvierač konečníka, ktorý potvrdzuje údaj navrhovateľky o neudržaní stolice. Na základe tohto odborného lekárskeho nálezu určil posudkový lekár dňom vyšetrenia za rozhodujúce zdravotné postihnutie neudržanie stolice, zaradené v prílohe č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení do Kapitoly X- Choroby tráviacej sústavy, oddielu C- Choroby tenkého čreva a choroby hrubého čreva, položka 5.c) vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálna píšťala, s úplnou inkontinenciou zvierača. Na toto postihnutie volil dolnú hranicu z percentuálneho rozmedzia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 80 až 90 % na túto položku. Na ostané ochorenia a zdravotné postihnutia zvýšil MPSVČ o ďalších 5 %, spolu teda na 85%.

Na základe posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava zo dňa 7.12.2015 odporkyňa vydala rozhodnutie číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 2.5.2016, ktorým zrušila rozhodnutie číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 24.1.2013 o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok a dňa 8.1.2016 vydala rozhodnutie číslo XXX XXX XXXXX X, ktorým podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľke od 12. augusta 2015 invalidný dôchodok v sume 198,50 eur mesačne, zvýšený od 1.1.2016 na sumu 200,20 eur mesačne.

Posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava vo svojom vyššie uvedenom posudku zohľadnil navrhovateľkou uvádzané ťažkosti a vysporiadal sa s lekárskymi nálezmi navrhovateľky a s novodoloženým lekárskym nálezom nachádzajúcim sa v zdravotnej dokumentácii navrhovateľky a určil, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky sú choroby tráviacej sústavy, choroby tenkého čreva a choroby hrubého čreva, vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálna píšťala, s úplnou inkontinenciou zvierača, R 15 (kapitola X., oddiel C, položka 5.c) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení), kde mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovil na 80%. Pre iné zdravotné postihnutie zvýšil percentuálnu mieru o 5 %, takže celková miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť predstavovala 85 %. Dátum vzniku invalidity stanovil od 12.8.2015, t.j. dňom vyšetrenia - nálezu z kolonoskopie, spätné uznanie invalidity odo dňa 8.1.2010 z posudkového hľadiska je bezpredmetné, pretože navrhovateľka nezdokladovala odborné vyšetrenie, ktoré by potvrdilo, že jej zdravotný stav v uvedenom období bol dlhodobo nepriaznivý.

Zistenia posudkových lekárov neboli spochybnené ani v súdnom konaní. Závery posudkov posudkových lekárov, ktorý hodnotili zdravotný stav navrhovateľky sú odborné, presvedčivé, náležite zdôvodnené a súd nezistil rozpor medzi ich závermi a zisteným skutočným stavom.

Výšku invalidného dôchodku navrhovateľky odporkyňa určila v súlade s ust. § 73 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ako súčin priemerného osobného mzdového bodu 0,5800; 31,2822 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia, percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 85 % a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej k 12.8.2015, ktorá je 10,6865 eur, čo predstavuje sumu invalidného dôchodku 193,90 eur mesačne. K tejto sume patrí zvýšenie o 4,60 eur mesačne a od 1.1.2016 zvýšenie o 1,70 eur mesačne (§ 82 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov), čo prestavuje sumu 200,20 eur mesačne.

Navrhovateľke bola doba zamestnania a výška zárobkov hodnotená podľa evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia o dobe zamestnania a zárobku, ktoré sú vystavované zamestnávateľskou organizáciou a táto organizácia zodpovedá za správnosť evidenčných podkladov. Evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia (poistenia) sú podkladom pre odporkyňu pre hodnotenie doby zamestnania a zárobku. Zo zisteného skutkového stavu súd mal za to, že odporkyňa pri priznaní invalidného dôchodku navrhovateľky a jeho výpočte nepochybila a postupovala správne podľa citovaných zákonných ustanovení.

Súd návrh právneho zástupcu navrhovateľky ustanoviť znalca na preukázanie trvania diagnózy R15 v čase podania žiadosti o priznanie invalidného dôchodku a 3 roky predtým, považoval za nadbytočný. Zdravotnú dokumentáciu, ako aj závery posudkov posudkových lekárov súd považuje k stanovenému vzniku invalidity navrhovateľky za dostačujúce. Navyše súd poukazuje na to, že rozhodnutie číslo XXX XXXX XXXX X zo dňa 8.1.2013 bolo autoremedúrou zrušené (ako je aj vyššie uvedené) a navrhovateľka voči novému rozhodnutiu číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 8.1.2016 odvolanie nepodala. Toto rozhodnutie je právoplatné.

Krajský súd preto z vyššie uvedených dôvodov rozhodnutie číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 8.1.2016 podľa § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. Navrhovateľka, ktorej bolo novým rozhodnutím odporkyne v plnom rozsahu vyhovené, bola v konaní úspešná a súd jej priznal náhradu trov konania, a to trovy právneho zastúpenia a to za1 úkon v roku 2014 vo výške 1/13 výpočtového základu podľa § 11 ods. 4 veta druhá vyhl. č. 655/2004 Z.z. (1. príprava a prevzatie zastúpenia), t.j. 1 x 61,87 eur a režijný paušál 1x 8,04 eur; za 3 úkony v roku 2015 vo výške 1/13 výpočtového základu podľa § 11 ods. 4 veta druhá vyhl. č. 655/2004 Z.z. (1. účasť na pojednávaní dňa 31.3.2015, 2. účasť na pojednávaní posudkového lekára dňa 16.7.2015, 3. účasť na pojednávaní dňa 29.9.2015), t.j. 3 x 64,53 eur a režijný paušál 3 x 8,39 eur a za 1 úkon v roku 2016 vo výške 1/13 výpočtového základu podľa § 11 ods. 4 veta druhá vyhl. č. 655/2004 Z.z. (1. účasť na pojednávaní dňa 18.10.2016), t.j. 1 x 66,00 eur a režijný paušál 1 x 8,58 eur, celkove suma trov právneho zastúpenia za roky 2014, 2015 a 2016 predstavuje 363,25 eur.

Súd nepriznal právnemu zástupcovi navrhovateľky uplatnenú odmenu za právne zastupovanie v roku 2014 a 2015 vo výške 66,00 eur, nakoľko ako je vyššie uvedené právny zástupca navrhovateľky má nárok na náhradu trov právneho zastúpenia podľa ustanovenia § 11 ods. 4 veta druhá citovanej vyhlášky, podľa ktorého v dávkových veciach sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych služieb a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch patrí odmena za jeden úkon právnej služby vo výške jednej trinástiny výpočtového základu, čo v roku 2014 predstavuje 61,87 eur a v roku 2015 prestavuje 64,53 eur.

Podľa ustanovenia § 492 ods.1 SSP konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajskom súde v Bratislave.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach /§ 42 ods. 3/ uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. /§ 205 ods.1 O.s.p./