KSBA/10CoPr/13/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 10CoPr/13/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113217183 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1113217183.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: RF, spol. s r. o., IČO: 35 820 349, Továrenská ul. č. 15, Malacky, zastúpený: Jurek, advokátska kancelária, s.r.o., IČO: 47 253 983, Páričkova ul. č. 15, Bratislava, adresa na doručovanie: Mostová ul. č. 2, Bratislava, proti odporcovi: C. H., R.. XX. XX. XXXX, D. D. B.. Č.. XXXX/X, D., zastúpený advokátom: Mgr. Ivan Puškáč, ul. Konštantína Čulena č. 2, Trnava, o určenie neplatnosti právneho úkonu, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26. januára 2015, č. k. 7Cpr/5/2013 - 143, takto

rozhodol:

Odvolací súd p r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na začatie konania, rozsudok súdu prvého stupňa zo dňa 26. januára 2015, č. k. 7Cpr/5/2013 - 143 z r u š u j e a konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa rozsudkom zo dňa 26. januára 2015, č. k. 7Cpr/5/2013 - 143 zamietol návrh navrhovateľa, ktorým sa domáhal určenia, že dohoda o skončení pracovného pomeru uzavretá medzi navrhovateľom a odporcom je v časti článku II neplatná, eventuálne určenia, že odporca nemá v súvislosti so skončením pracovného pomeru v zmysle dohody nárok na zaplatenie odstupného vo výške 4 - násobku priemernej mesačnej mzdy. Svoje rozhodnutie odôvodnil právne ust. § 77 zák. č. 311/2001 Z. z., § 80 písm. c), 101 ods. 1, 2 O. s. p. a vecne nedostatkom naliehavého právneho záujmu navrhovateľa na určení, že odporca nemá v súvislosti so skončením pracovného pomeru v zmysle dohody nárok na zaplatenie odstupného vo výške 4 - násobku priemernej mesačnej mzdy a nedostatkom vecnej aktívnej legitimácie navrhovateľa v časti petitu, ktorým sa domáhal určenia, že dohoda o skončení pracovného pomeru uzavretá medzi navrhovateľom a odporcom je v časti článku II neplatná, nakoľko ide o jednostranný úkon, ktorý vykonal odporca ako zamestnanec a preto nie je navrhovateľ (zamestnávateľ) na tomto právnom úkone účastný a ani aktívne legitimovaný na podanie určovacej žaloby v danom znení, keďže neplatnosti deklaratórneho vyhlásenia nejakej osoby sa môže domáhať iba osoba, ktorá vyhlásenie urobila, nie však adresát tohto vyhlásenia. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil právne ust. § 142 ods. 1, § 160 ods. 1 veta prvá O. s. p. a vecne úspechom odporcu v konaní, ktorému priznal náhradu trov konania vo výške 438, 60 eur, pozostávajúcu z náhrady trov právneho zastúpenia, náhrady za stratu času a z náhrady cestovných výdavkov podľa vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie z dôvodu, že rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, postupom súdu bola účastníkovi odňatá možnosť pred súdom konať, ako i z dôvodu, že súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav a navrhol napadnutý rozsudok zmeniť a jeho návrhu vyhovieť alebo zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Odporca, ktorému bolo odvolanie doručené na vyjadrenie dňa 04. 05. 2015, sa k nemu nevyjadril.

Navrhovateľ podaním zo dňa 31. 05. 2016 zobral návrh na začatie konania späť v celom rozsahu, navrhol napadnutý rozsudok zrušiť, konanie zastaviť a žiadnemu z účastníkov náhradu trov súdneho konania nepriznať. Uviedol, že účastníci konania uzavreli dňa 30. 05. 2016 Urovnanie, v rámci ktorého sa dohodli na urovnaní všetkých svojich sporných práv s tým, že sa zaviazal vyplatiť odporcovi sumu 22. 391 eur brutto, ako dôkaz vôle mimosúdneho ukončenia prebiehajúcich súdnych konaní s tým, že odvolaciemu súdu predložil aj úradne overené Urovnanie uzavreté s odporcom dňa 30. 05. 2016.

Podľa § 208 O. s. p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník z vážnych dôvodov s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Navrhovateľ vzal návrh späť v čase po rozhodnutí súdu prvého stupňa, avšak predtým ako rozsudok súdu prvého stupňa nadobudol právoplatnosť a preto odvolací súd po prejednaní veci bez pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. pripustil späťvzatie návrhu vo veci samej, rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. v spojení s § 224 ods. 1 O. s. p.

Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Bratislave pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.