II. ÚS 209/2002


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 5.11.2002

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ú stav n éh o súdu S lo v en sk ej rep u b lik y

II. ÚS 209/02-13

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. novembra 2002 predbežne prerokoval podanie , t. č. Ústav na výkon väzby, PS 10/77, Bratislava, vo veci porušenia zákona v súvislosti s trestným konaním, ktoré sa proti nemu vedie, a takto

rozhodol:

Podanie odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 15. júla 2002 doručené podanie , t. č. Ústav na výkon väzby, PS 10/77, Bratislava, vo veci porušenia zákonov v súvislosti s trestným konaním, ktoré sa proti sťažovateľovi vedie.

Podanie v predloženej podobe neobsahovalo náležitosti ustanovené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) a nebolo k nemu pripojené splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa v konaní pred ústavným súdom. Ústavný súd preto sťažovateľa vyzval, aby svoje podanie doplnil o predpísané náležitosti. V poučení výzvy ústavný súd uviedol, že ak sťažnosť nebude v určenej lehote doplnená o požadované náležitosti, ústavný súd ju odmietne.

Pretože sťažovateľ v určenej lehote svoju sťažnosť nedoplnil o požadované náležitosti a ani na výzvu ústavného súdu inak nereagoval, bolo ju potrebné po jej predbežnom prerokovaní odmietnuť podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 5. novembra 2002

Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, v.r. predsedníčka senátu