II. ÚS 130/2003


(zdroj)
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

II. ÚS 130/03-8

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. júla 2003 predbežne prerokoval sťažnosť M. H., bytom Z., vo veci porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov postupom Okresného súdu v Senici v konaní vedenom pod sp. zn. 9 C 113/92 a postupom Krajského súdu v Trnave, v konaní vedenom pod sp. zn. 9 Co D 14/03, a takto

rozhodol:

Sťažnosť M. H. o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

Odôvodnenie:

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 16. mája 2003 doručené podanie M. H., bytom Z.( ďalej len „sťažovateľka“), označené ako „Prieťahy v konaní - žiadosť o doručenie a odškodnenie“, ktorým namietala zbytočné prieťahy postupom Okresného súdu v Senici v konaní vedenom pod sp. zn. 9 C 113/92 o určení vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a postupom Krajského súdu v Trnave v konaní vedenom pod sp. zn. 9 Co D 14/03.

Podanie v predloženej podobe neobsahovalo náležitosti ustanovené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) a nebolo k nemu pripojené splnomocnenie pre advokáta alebo komerčného právnika na zastupovanie sťažovateľky v konaní pred ústavným súdom. Ústavný súd preto sťažovateľku vyzval listom z 29. mája 2003, aby svoje podanie doplnila o predpísané náležitosti, s tým, že ju upozornil, že ak sťažnosť nebude v určenej lehote doplnená, ústavný súd ju odmietne.

Sťažovateľka na výzvu ústavného súdu svoje podanie v určenej lehote nedoplnila, a preto ústavný súd jej podanie odmietol pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 2. júla 2003

2