0. ÚS 22/2008


(zdroj)
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky

0. ÚS 22/08-8

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. februára 2008 podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov o námietke predpojatosti sudcu Milana Ľalíka uplatnenej v konaní o sťažnosti MUDr. D. B., B., vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1795/07 takto

rozhodol:

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Ľalík n i e j e v y l ú č e n ý z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1795/07.

Odôvodnenie:

I.

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) bola 29. októbra 2007 doručená sťažnosť MUDr. D. B., B. (ďalej len „sťažovateľ“), v ktorej namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Bratislava II v konaní vedenom pod sp. zn. 17 C 80/2006. Z obsahu sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ vzniesol námietku predpojatosti sudcu ústavného súdu Milana Ľalíka, ktorú bližšie nešpecifikoval.

Sťažnosť sťažovateľa, ktorá je vedená ústavným súdom pod sp. zn. Rvp 1795/07 bola v súlade s Rozvrhom práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2007 (ďalej len „rozvrh práce“) pridelená sudkyni Marianne Mochnáčovej ako sudkyni spravodajkyni (ďalej len „sudkyňa spravodajkyňa“) a členke IV. senátu ústavného súdu. V zmysle Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2008 účinného od 1. marca 2008 bude sudkyňa spravodajkyňa členkou I. senátu ústavného súdu spolu so sudcom Milanom Ľalíkom (ďalej len „sudca“).

Sudkyňa spravodajkyňa uvedenú námietku predpojatosti bez meškania oznámila predsedníčke ústavného súdu, ktorá ju predložila na rozhodnutie podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) senátu ustanovenému na základe Dodatku č. 2 k rozvrhu práce z 5. septembra 2007. Sudca tohto senátu požiadal výzvou č. k. Rvp 1283/08-2 z 27. februára 2008 sudcu o vyjadrenie k námietke predpojatosti.

Sudca vo svojej odpovedi na výzvu uviedol, že „v predmetnej veci sa necítim byť predpojatý ani pre pomer k veci ani pre pomer k účastníkom“.

II.

Podľa § 27 ods. 1 zákona o ústavnom súde sudca je vylúčený z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti.

2 Podľa § 28 ods. 1 zákona o ústavnom súde účastník konania môže vyhlásiť, že niektorého zo sudcov odmieta pre jeho predpojatosť. Ak dôvody, ktoré vedú k vyhláseniu o odmietnutí sudcu pre jeho predpojatosť, vznikli do začiatku ústneho pojednávania, môže ju účastník konania vyhlásiť najneskôr na začiatku ústneho pojednávania. Ak dôvody, ktoré vedú k vyhláseniu o odmietnutí sudcu pre jeho predpojatosť, vznikli v priebehu prvého ústneho pojednávania, môže ju účastník konania vyhlásiť bez zbytočného odkladu. Na neskoršie vyhlásenie o odmietnutí sudcu pre predpojatosť sa neprihliada a ústavný súd už o ňom nerozhoduje.

Podľa § 28 ods. 2 zákona o ústavnom súde ak ide o rozhodovanie v pléne ústavného súdu, o vylúčení sudcu pre jeho predpojatosť rozhodne plénum ústavného súdu; odmietnutý sudca nehlasuje. Ak ide o rozhodovanie v senáte ústavného súdu, o vylúčení sudcu pre predpojatosť rozhodne iný senát; odmietnutý člen senátu nehlasuje. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

Ústavný súd po preskúmaní námietky predpojatosti uplatnenej sťažovateľom dospel k záveru, že je zjavne neopodstatnená. Preto po zohľadnení vyjadrenia sudcu ústavný súd konštatoval, že námietka sťažovateľa uplatnená v jeho sťažnosti doručenej ústavnému súdu 29. októbra 2007 netvorí u sudcu zákonnú prekážku pre nezávislý a nestranný výkon funkcie sudcu ústavného súdu vo veci vedenej ústavným súdom pod sp. zn. Rvp 1795/07.

Z uvedených dôvodov ústavný súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

V Košiciach 27. februára 2008

3