6Ndc/9/2017


(zdroj)
Súd: Najvyšší súd SR
Spisová značka: 6Ndc/9/2017
Identifikačné číslo spisu: 8116208749
Dátum vydania rozhodnutia: 22. júna 2017
Meno a priezvisko: JUDr. Danica Kočičková
Funkcia:
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8116208749.1

UZNESENIE

Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu N. P., bývajúceho v Q., U., proti žalovanej Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., so sídlom v Bratislave, Dostojevského rad 4, IČO: 00 151 700, o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 14 Csp/50/2017, o návrhu žalobcu na prikázanie sporu Okresnému súdu Prešov, takto

rozhodol:

Vec vedenú na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 14 Csp/50/2017 p r i k a z u j e na prejednanie a rozhodnutie Okresnému súdu Prešov.

Odôvodnenie

1. Žalobca v žalobe o vydanie bezdôvodného obohatenia navrhol, aby súd v zmysle ust. § 39 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z., Civilného sporového poriadku (ďalej len „C. s. p.“) prikázal spor z dôvodu vhodnosti na prejednanie a rozhodnutie Okresnému súdu Prešov a odôvodnil to tým, že je ťažko zdravotne postihnutý, pričom poukázal na Dohovor č. 317/2010 Z. z. o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“), konkrétne na čl. 13 Dohovoru, ktorý upravuje prístup osôb so zdravotným postihnutím k spravodlivosti. 2. Žalovaná s prikázaním sporu Okresnému súdu Prešov nesúhlasila. Vo vyjadrení k žalobe, súčasťou ktorého bolo aj jej vyjadrenie k návrhu na prikázanie sporu z dôvodu vhodnosti okrem iného uviedla, že nevzhliada dôvody na odňatie veci miestne príslušnému súdu a jej prikázanie Okresnému súdu Prešov, pričom takýmto dôvodom nie je ani skutočnosť, že žalovaná má v mieste trvalého pobytu žalobcu pobočku, tak ako to tvrdí žalobca. 3. Podľa § 39 ods. 2 C. s. p., na návrh ktorejkoľvek zo strán možno spor prikázať inému súdu tej istej inštancie aj z dôvodu vhodnosti.4. Podľa § 39 ods. 3 C. s. p., o prikázaní sporu rozhoduje súd, ktorý je najbližšie spoločne nadriadený príslušnému súdu a súdu, ktorému sa má spor prikázať.5. Predpokladom prikázania sporu z dôvodu vhodnosti podľa ustanovenia § 39 ods. 2 C. s. p. je existencia okolností, ktoré takýto postup súdu odôvodňujú. Zásada zachovania miestnej príslušnosti určenej v čase začatia konania až do jeho skončenia (perpetuatio fori) upravená v § 36 ods. 2 C. s. p., je jednou zo základných zásad civilného sporového konania, preto prikázanie sporu inému súdu tej istej inštancie z dôvodu vhodnosti je len výnimkou z tejto zásady. O takúto výnimku môže ísť napr. v prípade ťažkého zdravotného postihnutia sporovej strany, ktoré sťažuje jej reálny prístup k súdu. 6. Po prejednaní návrhu žalobcu na prikázanie sporu Okresnému súdu Prešov z dôvodu vhodnosti dospel Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd najbližšie spoločne nadriadený obidvom súdom (§ 39 ods. 3 C. s. p.) k záveru, že žalobcom uvádzané skutočnosti sú dôvodom na uplatnenie výnimočného postupu spočívajúceho v prikázaní sporu inému súdu tej istej inštancie z dôvodu vhodnosti, konkrétne Okresnému súdu Prešov. Žalobca je osobou ťažko zdravotne postihnutou (miera funkčnej poruchy predstavuje 90 %). Ide teda na jeho strane o mimoriadne dôvody, ktoré odôvodňujú uplatnenie výnimky zo zásady všeobecnej miestnej príslušnosti Okresného súdu Bratislava I. 7. Na základe uvedených skutočností najvyšší súd predmetnému návrhu žalobcu vyhovel. V uvedenej súvislosti poukazuje najvyšší súd na čl. 13 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.), z ktorého vyplýva záväzok zmluvných strán Dohovoru zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím účinný prístup k spravodlivosti, ktorý sa do praxe premieta aj aplikáciou ust. § 39 ods. 2 C. s. p. tam, kde sú na to splnené podmienky spojené so zdravotným postihnutím, tak ako v tomto prípade. 8. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie :

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.