6Ndc/19/2016


(zdroj)
Najvyšší súd 6 Ndc 19/2016
Slovenskej republiky

UZNESENIE

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v S., J., zastúpeného JUDr. Ladislavom Zátorským, advokátom so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. 5, proti žalovanej Svojpomocné bytové, s. r. o., v likvidácii, so sídlom v Moste pri Bratislave, Studené 634, o prevod bytu do vlastníctva žalobcu, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 2C/111/2009, o návrhu žalovanej na prikázanie veci Okresnému súdu Bratislava III, takto

rozhodol:

Návrhu na prikázanie veci sp. zn. 2C/111/2009 Okresného súdu Spišská Nová Ves Okresnému súdu Bratislava III sa n e v y h o v u j e .

Odôvodnenie

1. V konaní o prevod bytu do vlastníctva žalobcu, vedenom na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 2C/111/2009, podala žalovaná návrh na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti Okresnému súdu Bratislava III. Návrh odôvodnila tým, že do sporu bude pribratý aj vedľajší účastník konania, a to zástupca Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. a tiež zástupca Štátneho fondu rozvoja bývania (obaja so sídlom v Bratislave), že je potrebná aj výpoveď dodávateľa stavby (ktorý pôsobí v obci R.) a Bratislavský kraj v minulosti disponoval veľkým množstvom výstavbových projektov pre družstevné byty. Poukázala i na skutočnosť, že žalovaná sa nachádza v likvidácii a nemá dostatok finančných prostriedkov na cestovanie, že žalobca je dôchodcom a jeho cestovné náklady sú tak nízke, a že do úvahy pripadajúci svedkovia sa zdržujú v Bratislavskom kraji a aj likvidátorka žalovanej je z Bratislavy. Preto podľa jej názoru prejednanie veci Okresným súdom Bratislava III by bolo hospodárnejšie a efektívnejšie. 2 6 Ndc 19/2016

2. Žalobca s prikázaním veci Okresnému súdu Bratislava III nesúhlasil. Vo svojom vyjadrení k návrhu žalovanej uviedol, že nie je dôvod na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti. V súvislosti s tvrdením žalovanej o nízkych výdavkoch žalobcu na cestovanie poukázal na vyšší vek žalobcu a s tým spojené ťažkosti s cestovaním. Uviedol tiež, že návrh na pristúpenie vedľajších účastníkov do konania, na ktorý žalovaná poukazuje, nebol podaný, a v prípade ak by aj podaný bol, pristúpenie vedľajších účastníkov do konania by nezakladalo dôvod delegácie veci v dôsledku ich sídla.

3. Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“) na návrh ktorejkoľvek zo strán možno spor prikázať inému súdu tej istej inštancie aj z dôvodu vhodnosti.

4. Podľa § 39 ods. 3 C. s. p. o prikázaní sporu rozhoduje súd, ktorý je najbližšie spoločne nadriadený príslušnému súdu a súdu, ktorému sa má spor prikázať.

5. Predpokladom prikázania veci z dôvodu vhodnosti podľa ustanovenia § 39 ods. 2 C. s. p. je existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Nemožno pritom opomenúť, že miestna príslušnosť súdu, ktorý má vec prejednať, je základnou zásadou a prípadná delegácia príslušnosti inému súdu je len výnimkou z tejto zásady, ktorú treba - ako výnimku - vykladať reštriktívne. Ak by totiž príslušný súd prikázal vec inému súdu podľa § 39 ods. 2 C. s. p., hoci by tu pre takéto rozhodnutie neboli podmienky, porušil by tým ústavne zaručenú zásadu, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi a že príslušnosť súdu ustanoví zákon (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky).

6. Žalovanou uvádzané skutočnosti však nie sú podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) bez ďalšieho dôvodom na uplatnenie výnimočného postupu spočívajúceho v prikázaní veci inému súdu z dôvodu vhodnosti. Nejde totiž o mimoriadne pomery, ktoré by odôvodňovali uplatnenie výnimky zo zásady všeobecnej miestnej príslušnosti súdu. Za mimoriadne pomery nemožno považovať ani skutočnosť, že svedkovia, či likvidátorka žalovanej sa zdržujú v Bratislave, či skutočnosť, že žalovaná je v likvidácii. Vo všeobecnosti sú totiž problémy tohto druhu (že účastník konania alebo svedok v konaní nemá bydlisko v obvode miestne príslušného súdu, alebo že musí, či už za účelom dostavenia sa na súd alebo absolvovania úkonov súvisiacich s dokazovaním, prekonať väčšie vzdialenosti, vynaložiť zvýšené úsilie, či znášať náklady na cestovné) skôr 3 6 Ndc 19/2016

bežného charakteru a nemôžu (bez ďalšieho) predstavovať dôvod na prikázanie veci inému súdu. V tejto súvislosti dáva najvyšší súd zároveň do pozornosti možnosť uplatnenia inštitútu dožiadania upraveného v § 104 C. s. p.

7. Žiadne iné okolnosti odôvodňujúce prikázanie veci inému súdu neboli najvyšším súdom zo spisu zistené, preto návrhu žalobcov na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti Okresnému súdu Bratislava III nevyhovel.

8. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

V Bratislave 23. januára 2017

JUDr. Rudolf Č i r č, v. r. predseda senátu

JUDr. Ivan M a c h y n i a k, v. r. člen senátu

JUDr. Daniela Š v e c o v á, v. r. členka senátu

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. M.